คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบ สิงสันจิตร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอนระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564” ซึ่งได้มีการประกาศผลและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ในโครงการ “MSC KM Online Project 2022” ที่ผ่านมา

 

สงบ สิงสันจิตร