เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “MSC KM Online Project 2022” เพื่อ 1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 2) ทบทวน/กำหนด ตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 3) เพื่อการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเลิศ และ 4) เรียนรู้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวคิดในการพัฒนาคณะฯ ให้ไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนสร้างความสามัคคีในองค์กร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings โดย ดร.เนตรนภา รักษายศ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

 
 
กิจกรรมในวันแรก (2 พ.ค. 2565) ภาคเช้า ประกอบด้วยกิจกรรม การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนา กำหนดทิศทางคณะฯ 4 ปีข้างหน้า ภายใต้ 3 เป้าหมาย: อยู่รอด ต่อยอด สุดยอด 6 ยุทธศาสตร์และ 5 นโยบาย โดย ผศ.เตชธรรม สังข์คร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต่อด้วยการนำเสนอแนวทางการถอดอัตลักษณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก “คนดี ไอที ภาษา ค้าปลีก” นำเสนอโดย ผศ.สุกานดา เทพสุวรรณชนะ ประธานหลักสูตร, และแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชากาจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม นำเสนอโดย อาจารย์นงลักษณ์ ผุดเผือก ประธานหลักสูตร  ถัดมาเป็นกิจกรรม นำเสนอ (ร่าง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569 โดย ดร.สารภี ชนะทัพ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมในระดับหลักสูตร เช่น ถอดรหัสอัตลักษณ์หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหานักศึกษาออกกลางคันและแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2566 – 2569 พร้อมนำเสนอของแต่ละหลักสูตร
 
 
กิจกรรมในวันสอง (3 พ.ค. 2565) ภาคเช้า เป็นกิจกรรมของหน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ โดยมีการจัดทำแผนงานโครงการ 4 ปีข้างหน้าพร้อมกับการนำเสนอของแต่ละหน่วยขัยเคลื่อน กิจกรรม Best Practice ของแต่ละหลักสูตร และคัดเลือก Best of the Best ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคณะ, ในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมมอบรางวัล “ดีเด่น” ได้แก่ หลักสูตรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น อาจารย์ด้านการเรียนการสอน และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
 

อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล นาคกราย        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบ  สิงสันจิตร           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– อาจารย์ลภัสรดา  เนียมนุช                         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– ดร.ชลิดา  เลื่อมใสสุข                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
– อาจารย์จุฑาทิพย์  ฐิติสวัสดิ์                       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– อาจารย์จิราภรณ์  จันทวงศ์                       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  ศยามล          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
– ดร.วรรณวิชณีย์  ทองอินทราช                  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรดีเด่น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
ธุรกิจเกษตร
นักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ดร.เกวลิณ  อังคณานนท์
เกวลิณ  อังคณานนท์
อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบ  สิงสันจิตร
สงบ สิงสันจิตร
ทิพพาภรณ์ กราฟิก/รายงาน
 
 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save