ร่วมงานกับคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับผู้สนใจอยากร่วมงานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-7791-3369 โดยทางคณะฯ เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

    1. ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
    2. ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน  (นักศึกษาติดต่อสอบถามเรื่องการขอเข้าฝึกงานที่งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B หลังจากนั้นให้นักศึกษาแจ้งต่อหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้ารับฝึกงาน)