บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เมื่อนำข้อมูลบุคลากรมาจัดกลุ่มตาม ประเภทบุคลากร ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลจาก : สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี