บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนทั้งสิ้น 71 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เมื่อนำข้อมูลบุคลากรมาจัดกลุ่มตาม ประเภทบุคลากร ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลจาก : สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี