การบริหารงาน

O10 :  แผนดำเนินงานประจำปี เงินรายได้ | งบประมาณแผ่นดิน
O11 :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 :  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 :  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 :  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O15 :  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 :  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 :  E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนดำเนินงานประจำปี เงินรายได้ | เงินแผ่นดิน
O19 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เงินรายได้ | เงินแผ่นดิน
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินเพื่อป้องกันทุจริต

O34 : จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 : การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ