ติดต่อคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ที่เดินทางมาติดต่อคณะวิทยาการจัดการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B ในวันและเวลา ดังนี้ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 0-7791-3369

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์       08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์    08.30 – 16.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 272 หมู่ที่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์:  0-7791-3369 โทรสาร: 0-7791-3370 อีเมล: msc@sru.ac.th  แผนที่นำทางมายัง: คณะวิทยาการจัดการ 

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูัช่วยคณบดี
หัวหน้าสำนักงาน
งานธุรการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานสหกิจศึกษา
งานพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
งานพัสดุ อาคารและสถานที่
งานแผนและงบประมาณ
งานวิชาการ
งานวิจัยและวารสาร
งานจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ
งานกิจการนักศึกษา

เบอร์โทร
1309
1396
1393
1398
-
1309
1300
1301
1302
1395
1303
1304
1305
1310
1313
1392
1395

สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน/การเงินและการลงทุน
การจัดการโลจิสติกส์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
นิเทศศาสตร์ ชั้น 2
นิเทศศาสตร์ ชั้น 4
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจดิจิทัล
ธุรกิจเกษตร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจอาหาร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

เบอร์โทร
1320
1326
1330
1333
1332
1340
1350
1353
1370
1376
1380
1360
-

อื่นๆ
ห้องสโมสรนักศึกษา
ห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร

เบอร์โทร

SERVICE FROM HOME
สุภานีย์ พุทธพงค์
สุกัญญา รัตนจินดา
ชุตินันท์ วิเศษโชค
พิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ
จีระนันท์ ทุ่มทวน
ชุตินันท์ คเชนทร์มาศ
ละออง รังสิมันตุชาติ
อาพาภรณ์ ทิพย์ทอง
ณัฐพล พัฒนา
ศิริธร เกษรสิทธิ์
ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
ธนากร โพชากรณ์
วิระพงษ์ ทองล่อง
วรพล เจนวิไลศิลป์
นงนภัส สุวรรณภักดี