ติดต่อคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ที่เดินทางมาติดต่อคณะวิทยาการจัดการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B ในวันและเวลา ดังนี้ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 0-7791-3369

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์       08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์    08.30 – 16.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ 272 หมู่ที่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์:  0-7791-3369 โทรสาร: 0-7791-3370 อีเมล: msc@sru.ac.th 
แผนที่นำทางมายัง: คณะวิทยาการจัดการ 

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
งานธุรการ
งานธุรการ
งานจัดซื้อจัดจ้างและงานโครงการ
งานแผนและงบประมาณ
งานอาคารสถานที่ พัสดุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานสหกิจศึกษา
งานบริการวิชาการ
งานวิจัยและงานวารสาร
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผู้รับผิดชอบ

นางสุภานีย์  พุทธพงค์
นางสุกัญญา  รัตนจินดา
นางสาวชุตินันท์  วิเศษโชค
นางจีระนันท์  ทุ่มทวน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามญชุ์  ศรีสุวรรณ
นางสาวชุตินันท์  คเชนทร์มาศ
นายวรพล  เจนวิไลศิลป์
นายวิระพงษ์  ทองล่อง
นางละออง  รังสิมันตุชาติ
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  พัฒนา
นางสาวนงนภัส  สุวรรณภักดี
นางสาวอาพาภรณ์  ทิพย์ทอง
นางสาวทิพพาภรณ์  พัฒคายน
นางสาวศิริธร  เกษรสิทธิ์
นายธนากร  โพชากรณ์

เบอร์โทร

1309
1300
1311
1392
1305
1304
1301
-
1310
1395
1302
1303
-
1313
1314