โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ (ปัจจุบัน)

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.สารภี ชนะทัพ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.พงศกร ศยามล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

ดร.แพรวพรรณ ปานนุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ไพศาล นาคกราย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวจิราภรณ์ จันทรวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวเรณุกา ขุนชำนาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวนงลักษณ์ ผุดเผือก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ดร.เนตรนภา รักษายศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

คณะผู้บริหารคณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

ประธานกรรมการ

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

กรรมการจากตัวแทนคณบดี

ดร.ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี

กรรมการจากรองคณบดี

ดร.สารภี ชนะทัพ

กรรมการจากรองคณบดี

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ผศ.สงบ สิงสันจิตร

กรรมการจากตัวแทนคณะจารย์ประจำ

ดร.เกวลิณ อังคณานนท์

กรรมการจากตัวแทนคณะจารย์ประจำ

นางสุภานีย์ พุทธพงค์

เลขานุการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริหารงานคณะ

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ (ปัจจุบัน)

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.สารภี ชนะทัพ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.พงศกร ศยามล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

ดร.แพรวพรรณ ปานนุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ไพศาล นาคกราย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

นางสาวจิราภรณ์ จันทรวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวเรณุกา ขุนชำนาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวนงลักษณ์ ผุดเผือก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

ดร.เนตรนภา รักษายศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.สงบ สิงสันจิตร

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายศิโรจน์ พิมาน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผศ.รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.สุกานดา เทพสุวรรณชนะ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผศ.กลมวรรณ เหล่ายัง

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวพัชรี พืชผล

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ดร.ปิยตา นวลละออง

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

นางสุภานีย์ พุทธพงค์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เลขานุการ

นางละออง รังสิมันตุชาติ

ผู้ช่วยเลขานุการ