โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มรส.

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ (ปัจจุบัน)

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.สารภี ชนะทัพ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา

ดร.ลภัสรดา เนียมนุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ไพศาล นาคกราย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.จิราภรณ์ จันทรวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวนงลักษณ์ ผุดเผือก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ดร.เนตรนภา รักษายศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

ผศ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวเรณุกา ขุนชำนาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.แพรวพรรณ ปานนุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสุภานีย์ พุทธพงค์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเลขานุการ

คณะผู้บริหารคณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

ประธานกรรมการ

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

กรรมการจากตัวแทนคณบดี

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล

กรรมการจากรองคณบดี

ดร.สารภี ชนะทัพ

กรรมการจากรองคณบดี

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ผศ.สงบ สิงสันจิตร

กรรมการจากตัวแทนคณะจารย์ประจำ

ดร.เกวลิณ อังคณานนท์

กรรมการจากตัวแทนคณะจารย์ประจำ

นางสุภานีย์ พุทธพงค์

เลขานุการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ มรส

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ (ปัจจุบัน)

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.สารภี ชนะทัพ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา

ดร.ลภัสรดา เนียมนุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ไพศาล นาคกราย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

ดร.จิราภรณ์ จันทรวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวนงลักษณ์ ผุดเผือก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

ดร.เนตรนภา รักษายศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

ผศ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวเรณุกา ขุนชำนาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.แพรวพรรณ ปานนุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.สงบ สิงสันจิตร

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายศิโรจน์ พิมาน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผศ.รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.สุกานดา เทพสุวรรณชนะ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผศ.กลมวรรณ เหล่ายัง

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

ผศ.พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ดร.ปิยตา นวลละออง

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

นางสุภานีย์ พุทธพงค์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และเลขานุการ

นางละออง รังสิมันตุชาติ

ผู้ช่วยเลขานุการ