ประวัติคณบดี

เตชธรรม สังข์คร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ
0-7791-3369
techadham.san@sru.ac.th
https://www.facebook.com/Techadham

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  • รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร WIL)
  • ประสบการณ์การสอน 25 ปี
  • ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านการตลาดดิจิทัล

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ