faq

FAQ

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รวบรวมข้อคำถามจากการให้บริการถามตอบแก่นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อคณะฯ ที่มีการสอบถามกันเข้ามาบ่อย ๆ ผ่านช่องทางติดต่อสำนักงานคณบดีโดยตรง การสนทนาผ่านข้อความแชท หรือช่องทางโทรศัพท์ โดยรวบรวมและจัดแยกข้อมูลตามประเภทของกลุ่มงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเปิดทำการใด

– เปิดทำการตามเวลาราชการ และหยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ
วันจันทร์ – วันศุกร์          เวลาทำการ  08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์   – วันอาทิตย์     เวลาทำการ  08.30 – 16.30 น.

ต้องการขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา จะขอได้จากที่ใด

– สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B (ติดต่องานธุรการ) หรือ
– ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 077-913-369 ติดต่องานธุรการ

การติดตามเอกสารที่ส่งเข้ามายังคณะวิทยาการจัดการ สามารถติดตามผ่านช่องทางใด

– สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B
– สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7791-3369 ติดต่องานธุรการ

ช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะวิทยาการจัดการเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือไม่

– คณะวิทยาการจัดการยังคงปิดอาคารเรียน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทางคณะฯ ยังคงสนับสนุนการให้บริการนักศึกษาและผู้ที่ต้องการติดต่อคณะฯ จากที่บ้าน >> คลิกไปยังหน้าเพจ SERVICE FROM HOME

บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อราชการ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

– กรณีที่สามารถสื่อสารผ่านออนไลน์ได้ ทางคณะฯ แนะนำให้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคลิกไปยังหน้าเพจ SERVICE FROM HOME เพื่อดูข้อมูลบุคคล/งาน ที่ต้องการติดต่อ
– กรณีที่มีความจำเป็น ต้องเข้ามาติดต่อราชการด้วยตนเอง ให้สำรวจตัวเองเบื้องต้น โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ผ่านการตรวจวัด Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงเมื่อมาถึงคณะฯ ต้องสวมแมส ล้างเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนเข้าอาคาร และงดการสัมผัสจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร

ได้ผ่านการเข้าร่วมฐานกิจกรรม แต่ในระบบยังไม่ปรากฎข้อมูล ต้องทำอย่างไร

– ให้นักศึกษารีบติดต่องานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ

ทรัพย์สินส่วนตัวหล่นหาย เช่น กุญแจรถ กระเป๋าสตางค์ บัตรนักศึกษา เสื้อแจ็คเก็ต ฯลฯ สามารถติดต่อรับคืนได้ที่ใด

– ให้นักศึกษาติดต่องานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนไม่ทันต้องทำอย่างไร?

– นักศึกษาจะต้องทำบันทึกขออนุญาตชำระเงินล่าช้า ก่อนที่จะติดต่อขอชำระเงิน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ในระบบยังขึ้นค้างชำระ ต้องทำอย่างไร?

– นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่ฝ่ายกองคลังเพื่อตรวจสอบในระบบ

นักศึกษาต้องการเรียนวิชาทหาร ต้องติดต่อที่ไหน?

– ติดต่อที่งานกิจการนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือ ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา

เอกสารการขอผ่อนผันทหาร สามารถส่งได้ที่ไหน?

– สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

ต้องการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุต้องดำเนินการอย่างไร

– นักศึกษารับแบบฟอร์ม ที่กองพัฒนานักศึกษา และส่งเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาได้เลย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องการกู้เงิน กยศ. ต้องดำเนินการอย่างไร?

– นักศึกษายื่นกู้ในระบบ กยศ จากนั้นทำกิจกรรมจิตอาสา รอมหาวิทยาลัยสัมภาษณ์พิจารณารับทุน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กู้ กยศ.มาจาก โรงเรียนเดิม มีความประสงค์จะขอกู้ต่อ ต้องทำอย่างไร?

– นักศึกษายืนยันการกู้ในระบบกยศ. ทำกิจกรรมจิตอาสา แล้วรอมหาวิทยาลัยสัมภาษณ์และทำสัญญา

มีความประสงค์ จะขอกู้เงินทุนเฉพาะกิจฯ เพื่อชำระค่าลงทะเบียนต้องทำอย่างไร?

– นักศึกษาติดต่องานกิจการนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขอแบบฟอร์ม

กิจกรรมไม่ครบต้องทำอย่างไร?

– นักศึกษา จะต้องทำกิจกรรมซ่อมเสริม

ลืมรหัสผ่านการเข้าระบบบริการการศึกษา ต้องทำอย่างไร?

– ติดต่อที่งานกิจการนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือติดต่องานทะเบียน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

บัตรนักศึกษาหาย ต้องทำอย่างไร

– ให้นักศึกษาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

ต้องการย้ายสาขา/คณะ ต้องดำเนินการอย่างไร?

– นักศึกษาต้องทำบันทึกขอย้ายสาขา/คณะ โดยต้องศึกษามาแล้ว อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

การขอสำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการเมื่อไหร

– ให้ดำเนินการในภาคเรียนที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมยังไม่ครบ สามารถขอสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่

– นักศึกษาสามารถขอสำเร็จการศึกษาได้

เลือกชมรมแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลชมรมในระบบบริการการศึกษาต้องทำอย่างไร?

– ติดต่อชมรม หรือ กองพัฒนานักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ไม่ผ่านกิจกรรมชมรม ต้องทำอย่างไร?

– ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อขอทำกิจกรรมซ่อมเสริม

ลืมรหัสผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยต้องทำยังไง

– ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารทีปังกรฯ) เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ต้องการใช้ห้องเรียนอาคารคณะวิทยาการจัดการ นอกตารางเรียนต้องทำอย่างไร

– ติดต่อที่สำนักงานคณะฯ (งานธุรการ) เพื่อตรวจสอบตารางการใช้ห้อง และเขียนแบบฟอร์ม ขอให้ห้อง

ต้องการยืมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ต้องทำยังไง

– ติดต่อสำนักงานคณะ หรือ งานกิจการนักศึกษา เพื่อทำแบบฟอร์มขอยืมวัสดุ

เริ่มต้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันแรก ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

– นักศึกษาต้องไปยังสถานประกอบการที่ออกฝึกก่อนเวลาประมาณ 15 – 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คเอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวเข้าฝึกฯ

เริ่มต้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งแรกใช้เอกสารอะไรบ้าง?

– มีหนังสือขอส่งตัวนักศึกษาเฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเอกสารแนบต่างๆ ที่ฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ กำหนดไว้

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถติดต่อใครได้บ้าง?

– อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ

กรณีขาดหรือลา ระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

– ให้นักศึกษาเปิดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการฝึกฯ ที่ทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพแจ้ง เพื่อปฏิบัติกรณีขาดหรือลา ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อเริ่มเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพไประยะนึงแล้ว ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการฝึกฯใหม่ได้ไหม?

– ทำได้ นักศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานเดิมที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อน จึงจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

ต้องการทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสถานประกอบการ สามารถดูจากไหนได้บ้าง?

– สามารถดูได้จากเว็บไซด์คณะฯ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเสร็จต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

– ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำวัน และเอกสารต่างๆที่สถานประกอบการต้องเซ็นกำกับ ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการฝึกฯในสถานประกอบการเซ็นกำกับครบหรือไม่ และเอกสาร

เอกสารที่สถานประกอบการต้องดำเนินการเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเสร็จมีเอกสารอะไรบ้าง?

– ให้นักศึกษาเปิดอ่านและทำความเข้าใจเล่มคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกครั้ง หรือประสานเจ้าหน้าที่งานฝึกฯของคณะฯ โดยตรง

ต้องการขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา จะขอได้จากที่ใด

– สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B (ติดต่องานธุรการ) หรือ
– ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 077-913-369 ติดต่องานธุรการ

สนใจสมัครเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ ต้องทำอย่างไร

– ผู้สนใจสมัครเป็นอาจารย์พิเศษสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล พร้อมหลักฐาน ส่งมาที่อีเมล msc@sru.ac.th โปรดระบุชื่อเรื่อง (ขอสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ) ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจ ร่วมงานกับเรา

สามารถค้นหาตารางสอนอาจารย์ได้จากที่ไหน

– ติดต่องานวิชาการ ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โซน B หรือ
– ค้นหาข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ ระบบบริการการศึกษา (Registrar)

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ตรงตามเกณฑ์ที่หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติผู้เรียนไว้หรือในประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารแต่ละหลักสูตรกำหนด