ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเก่า พ.. 2559

หลักสูตรใหม่ พ.. 2564

หมายเหตุ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 9,000 9,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 9,000 9,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9,000 9,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 9,000 9,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 9,000  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 9,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผน ก (แบบรับทุน)  25,000 นักศึกษาชำระจริง
แผน ข (แบบไม่รับทุน)
7,500
7,500
12,500
มีเงื่อนไข **
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

9,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 8,500 11,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 12,000 12,000  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 12,000 13,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,500  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9,500  
บัญชีบัณฑิต 9,000 9,800  
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารมวลชน 8,500  
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 9,900  
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 8,500  
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและการจัดการอีเว้นท์ 9,900  
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 8,500
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 9,500  

อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูลปัจจุบัน

อัตาค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แสดงเป็นราคา (ต่อภาคการศึกษา) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913-369 ต่อ (งานวิชาการ)