ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เปิดโอกาสให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกด้าน ดังนั้นทุกข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อเรา เพื่อทำให้คณะฯ บรรลุตามวิสัยทัศน์ “คณะแห่งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการ เพื่อยกระดับท้องถิ่นสู่สากล

ติดต่อคณะวิทยาการจัดการ

ช่องทางอื่น ๆ สำหรับให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคณะฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

0-7791-3369
techadham.san@sru.ac.th
https://www.facebook.com/Techadham

โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และให้ข้อมูลที่เป็นจริง