สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี (ข้อตกลงการใช้งาน)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำระบบการรับข้อร้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า “สายตรงคณบดี” เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับแจ้งเข้ามา และดำเนินการตรวจสอบอย่างมีระบบธรรมาภิบาล โดยข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามาจะถูกดำเนินการเก็บเป็นความลับและจะถูกส่งตรงถึงอีเมลคณบดีโดยตรง เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทุกเรื่องจะมีการแจ้งผลให้ท่านทราบในภายหลัง

ผู้ให้ข้อมูลจำเป็นต้องให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและติดต่อกลับ และจะต้องใช้ข้อความที่สุภาพปราศจากการนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ให้ข้อมูลอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา

ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน จนไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ คณะวิทยาการจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว

ช่องทางอื่น ๆ ในการร้องเรียนหรือส่งข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ
0-7791-3369
techadham.san@sru.ac.th
https://www.facebook.com/Techadham