บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน พวกเราทำงานภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร (Culture) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ” เมื่อนำข้อมูลบุคลากรมาจัดกลุ่มตาม ประเภทบุคลากร ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลจาก : สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุภานีย์ พุทธพงค์
สุกัญญา รัตนจินดา
จีระนันท์ ทุ่มทวน
ละออง รังสิมันตุชาติ
วิระพงษ์ ทองล่อง
อาพาภรณ์ ทิพย์ทอง
พิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ
ณัฐพล พัฒนา
วรพล เจนวิไลศิลป์
ชุตินันท์ วิเศษโชค
ศิริธร เกษรสิทธิ์
ธนากร โพชากรณ์
ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
ชุตินันท์ คเชนทร์มาศ
นงนภัส สุวรรณภักดี