คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เกวลิณ อังคณานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564” ซึ่งได้มีการประกาศผลและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ในโครงการ “MSC KM Online Project 2022” ที่ผ่านมา

เกวลิณ  อังคณานนท์