คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “หลักสูตรดีเด่น ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มีการประกาศผลและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ในโครงการ “MSC KM Online Project 2022” ที่ผ่านมา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มีคณาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ เหล่ายัง (ประธานหลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมาน จันทวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ คงขน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ
อาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต

ธุรกิจเกษตร