เมื่อวันที่ 19-20 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราาจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะดำเนินงาน ลงพื้นที่ ณ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า ผลิตภัณฑ์ไข่สมุนไพรใบเตย ผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า และผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทู ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเพ้นท์ลาย และผลิตภัณฑ์สบู่สครับจากกากกาแฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP