เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้นำเสนอข้อมูลและรับการตรวจประเมินศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (หลังปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ) จากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ ดร.ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี ดร.สารภี ชนะทัพ และประธานสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้

#สื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ / ข่าว
ทิพพาภรณ์ พัฒคายน /ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์