เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลงาน