เสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น Teaching Computer Skills to Local community” ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

teaching-computer-skills-to-local-community-02

หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น Teaching Computer Skills to Local community” ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของเยาวชน ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง … โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ปิยะบุษ ปลอดอักษร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.