งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ขอแจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565) นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบกาณ์วิชาชีพโปรดศึกษารายละเอียดในแต่ละกิจกรรมและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คุณนงนภัส สุวรรณภักดี) อีเมล nongnapus.suw@sru.ac.th

 

แจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565)