อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การออกแบบฉลาก โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการการส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและประมงในท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การสร้างอาชีพ

ข้อมูลจาก : Food Business : สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี