เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ป.ก. สุุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565 (ขั้นที่ 3) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 15 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร เป็นวิทยากรและผู้ช่วย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 1) เมนูน้ำพริกไตปลาแห้ง 2) การบรรจุภัณฑ์ การยืดอายุ การถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายออนไลน์ 3) การออกแบบตราผลิตภัณฑ์(โลโก้) และ 4) ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์