เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ป.ก. สุุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนอำเภอท่าขนะ ในโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ชุมชนเห็ดฟางบ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟาง” มาทำเป็นขนมทานเล่นและอาหาร เช่น ปั้นขลิบไส้เห็ดฟาง แหนมเห็ดฟาง นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า