กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนฯ กำหนด นักศึกษาสามารถศึกษาข้อเพิ่มเติมได้จากประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของแต่ละปีการศึกษากำหนด และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นกู้ผ่านระบบได้ที่ e-studentloan.or.th ติดตามรายละเอียดได้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กยศ. The power of success อนาคตสร้างได้

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน กยศ. Connect