ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

แหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

    • ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    • ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี
    • ทุนการสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ/ธนาคาร/บริษัท/ห้างร้าน/มูลนิธิฯ/องค์กรการสาธารณะกุศลและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th หรือเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา stu.sru.ac.th

เงินยืมเฉพาะกิจสำหรับลงทะเบียนประจำภาคเรียน

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉินหรือเฉพาะกิจ เพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน สามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาเงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมเท่ากับจำนวนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด แต่ไม่เกิน บาท/ครั้ง และจำต้องชำระคืนภายในก่อนวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียนนั้น โดยไม่คิดดอกเบี้ย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเงินยืมเฉพาะกิจสำหรับลงทะเบียนประจำภาคเรียนได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนฯ กำหนด นักศึกษาสามารถศึกษาข้อเพิ่มเติมได้จากประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของแต่ละปีการศึกษากำหนด และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นกู้ผ่านระบบได้ที่ studentloan.or.th

สามารถติดตามรายละเอียดได้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7791-3326 หรือ โทร 0-7791-3333 ต่อ 6611 โทร 0-7791-3327 เพจเฟซบุ๊คกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี