งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2564  ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดการสมัครตามประกาศที่แนบท้าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานกิจการนักศึกษา (คุณณัฐพล พัฒนา)

 

รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2564