การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports (อีสปอร์ต)

img08292018-10

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกด้านการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผิน โตทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports (อีสปอร์ต) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างภาพ Infographics (อินโฟกราฟฟิก) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และเครือข่ายฯ จำนวน 120 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

 

ภาพจากเฟซบุ๊ก สนง วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.