เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ดำเนินการจัดโครงการ MY WAY โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3 จำนวน 43 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในร้าน 7-ELEVEN การใช้ชีวิตระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติและการเติบโตในสายอาชีพต่างๆของบริษัท โดยช่วงสำคัญระหว่างการจัดโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯได้มีกิจกรรม ‘ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ’ ให้ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา และทีมงานทุกคน ได้ร่วมกันน้อมถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับกิจกรรม ‘ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ’ นั้นได้จัดขึ้น ณ ห้องละไม อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย นำโดยผู้บริหารจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้แสดงปณิธานการทำความดีตามแนวคำสอนของพ่อหลวงลงในการ์ดรูปดอกดาวเรือง และร่วมร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ความคิดถึง และความจงรักภักดีต่อพ่อผู้เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายธนากร โพชากรณ์ ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี