แนะแนวการศึกษาต่อ

ลงชื่อจอง

เมื่อท่านได้ลงชื่อจองในระบบแนะแนวหลักสูตรออนไลน์ โครงการ MSC ROADSHOW 65 เสร็จเรียบร้อย ท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อยืนยันวันและเวลา พร้อมจัดส่งข้อมูลการแนะแนวออนไลน์แก่ท่าน หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3369 (ต่องานสื่อสารองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ) ในวันและเวลาราชการ และช่องทางอีเมล msc@sru.ac.th

กรณีเลือกแบบกลุ่ม ให้ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมฟังด้วย