งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 1 คน คือ นางสาวธนัญญา พรหมสวาสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคณะกรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) ประจำปีการศึกษา 2564