“เรียนจริง ฝึกงานมีรายได้จริง ชิงความได้เปรียบตั้งแต่ก้าวแรก”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :     Bachelor of Business Administration (Retail Business Management)
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Retail Business Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นหลักสูตรที่นําข้อมูลจาก การสํารวจความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตมาพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องและทันสมัย รวมถึง นําข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพมาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพื่อ ทดแทนหลักสูตรเดิมที่ครบกําหนด สอดคล้องกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรฯ กําหนดสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงานประกอบด้วย ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพนักงานทั่วไป พนักงานชํานาญ งาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน และการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นหลักสูตรต้นแบบของ มหาวิทยาลัยที่สามารถยกสมรรถนะของนักศึกษาได้จริงและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ

รูปแบบการเรียน

 1. เรียนทฤษฎี 2 ปี ฝึกงาน 2 ปี โดยเรียน 3 เดือน สลับฝึกงานทุก 3 เดือน
 2. เรามีสองแผนให้เลือกเรียน ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดในแต่ละแผน และทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจ
  1. แผนรับทุน นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,500 บาท / ภาคเรียน (เดิม 25,000)
  2. แผนไม่รับทุน นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป
 3. มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 5. ยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 6. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1
สามารถในการปฎิบัติงานด้านพนักงานทั่วไป

ชั้นปี 2
สามารถในการปฎิบัติงานระดับพนักงานชำนาญงาน

ชั้นปี 3
สามารถในระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ชั้นปี 4
สามารถในการปฎิบัติงานระดับผู้จัดการร้าน/ความเป็นผู้ประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ
2. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการค้าด้วยตนเอง
3. ผู้จัดการร้านธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
4. พนักงานบริษัทเอกชน หรือห้างร้าน
5. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ