“วิเคราะห์ทุกสภาวะทางเศรษฐกิจด้วยทักษะดิจิทัล”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ     :      ศ.บ. (เศรษฐกิจดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :     Bachelor of Economics (Digital Economy)
ชื่อย่อ     :      B.Econ. (Digital Economy)

จุดเด่นของหลักสูตร

นำหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนโดยเน้นให้ นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม และได้ปรับ หมวดหมู่รายวิชาให้เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล และเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการนำแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ความชำนาญในการวิเคราะห์และการบริหารธุรกิจท้องถิ่นในยุคดิจิทัล

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 2.5 ปี ฝึกงาน 1.5 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1
เกิดองค์ความรู้พื้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

ชั้นปี 2
มีความเข้าใจและแนวคิดสร้างสรรค์ทางเศรษฐศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ชั้นปี 3
มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเสมือนจริง

ชั้นปี 4
มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์แผนและนโยบายในส่วนของานราชการ หรือภาคเอกชนเอกชนท้องถิ่น
2. นักวิชาการหรือเศรษฐกร
3. นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน
4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วิเคราะห์หุ้น
5. อาจารย์ นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
6. ผู้ประกอบการอิสระ หรือองค์กรธุรกิจ
7. นักพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัล