“สร้างสรรค์ทุกการสื่อสาร ด้วยการจัดการสื่อดิจิทัล”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ     :      นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :    Bachelor of Communication Arts Program (Communication Arts)
ชื่อย่อ     :     B.Com.Arts. (Communication Arts)

จุดเด่นของหลักสูตร

สร้างความรู้และทักษะด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ มีจิตสาธารณะและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการ เปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารตามกระแสโลก เนื่องจากนิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญในฐานะของสื่อที่ถูกจัดว่าเป็นฐานันดรที่ 4 ของสังคม เพราะอิทธิพลของศาสตร์นิเทศศาสตร์อยู่ในบทบาทที่ให้ความรู้ ให้ความคิด ความบันเทิง สะท้อนให้เห็นภาพของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมตลอดจนมีส่วนสำคัญในการชี้แนะ ชี้นำ สังคม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 3.5 ปี ฝึกงาน 1 ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1
มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจทางนิเทศศาสตร์เบื้องต้น มีทักษะการถ่ายภาพ ความรู้ความเข้าใจในการเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ

ชั้นปี 2
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของนักสื่อสารมวลชนและนักสื่อสารสื่อดิจิทัล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความสามารถในการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ชั้นปี 3
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ที่เน้นการปฏิบัติได้จริงตามมาตรฐานการทำงานด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล

ชั้นปี 4
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานขององค์กรสื่อสารมวลชน และสื่อดิจิทัล ตลอดจนองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสารได้

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยุกระจายเสียง / นักวิทยุโทรทัศน์
2. นักหนังสือพิมพ์
3. นักออกแบบกราฟิก
4. ผู้เขียนบท / ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)
5. ผู้ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์
6. ผู้ดำเนินรายการและพิธีกร
7. ผู้ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์
8. รับราชการ (ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร)