“สร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่ให้ปังด้วยเทคโนโลยีฯ”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :     Bachelor of Business Administration (Business Information System)
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Business Information System)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการสอนหลักการความรู้ในการประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการองค์กร หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจได้

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 3.5 ปี ฝึกงาน 1 ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1

มีทักษะด้านการบริการงานสารสนเทศและปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานทั่วไป

 • สามารถใช้งานโปรแกรมสำนักงานดิจิทัลในหน่วยงานได้
 • สามารถประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้
 • สามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายได้

 

ชั้นปี 2

มีทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และเขียนโปรแกรมทางธุรกิจได้

 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจได้
 • สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้
 • สามารถออกแบบส่วนเชื่อมต่อและประสบการณ์ผู้ใช้ได้

ชั้นปี 3
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชันเพื่องานธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ

 • สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบกราฟิกและแอนนิเมชันได้
 • สามารถออกแบบงานกราฟิกและแอนนิเมชันเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในงานธุรกิจได้
 • สามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้
 • สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจได้

ชั้นปี 4
มีทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้กับหน่วยงานดิจิทัล 

 • สามารถออกแบบระบบงานสารสนเทศใหม่ให้กับองค์กร
 • สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจได้
 • สามารถติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และนำไปใช้ได้จริง
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ
2. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ งานบริการด้านระบบสารสนเทศในหน่วยงานธุรกิจ
6. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
7. ผู้ดูแลและจัดการการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
8. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
9. นักออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
10. นักออกแบบกราฟิก