รอบรู้เรื่องธุรกิจและนวัตกรรมการเกษตร

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ. (ธุรกิจเกษตร)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :     Bachelor of Business Administration (Agribusiness)
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Agribusiness)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร เพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรในยุคดิจิทัล ที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร สามารถบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการเกษตรต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจเกษตรสามารถปรับใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าสร้างนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 3 ปี ฝึกงาน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1
มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจเกษตร เพื่อการเตรียมพร้อมในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์

ชั้นปี 2
ปฏิบัติงานภาคสนามระดับฟาร์ม มีความสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีทักษะและสามารถเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์

ชั้นปี 3
สามารถวิเคราะห์หรือพัฒนาตลาดสําหรับธุรกิจเกษตร มีความสามารถวิเคราะห์ตลาดธุรกิจเกษตร และพฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจเกษตร

ชั้นปี 4
คิดเป็นทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร
2. นักธุรกิจเกษตร เช่น ในอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจฟาร์ม และธุรกิจสินค้าเกษตรในท้องถิ่น
3. ผู้จัดการฟาร์มเกษตร
4. นักวิชาการทางธุรกิจเกษตร / นักวิจัย
5. พนักงานในภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านธุรกิจเกษตร
6. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ได้แก่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตําบล ธนาคาร เกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนสงเคราะห์ยางพารา และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร