นักวิจัย มรส. นำเสนองานวิจัยบนเวที GMSARN International Conference 2019

14th-gmsarn-02

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th GMSARN International Conference 2019 โดยมอบหมายให้ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนักวิจัย จำนวน 4 คน ได้แก่  ดร.เกวลิน อังคณานนท์  ดร.อนุรักษ์ บิลนุ้ย  นางสาวณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ และนายไพศาล นาคกราย เดินทางเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th GMSARN International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

14th-gmsarn-02

 

14th-gmsarn-02

 

14th-gmsarn-02

 

 

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.