ข่าวงานวิจัย

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มี..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการร..

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมส่งบท..

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [DOC] ร..

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบป..

นักวิจัย วจก ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บริบทด้านวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนักวิจัยสังกัดคณ..