ข่าวงานวิจัย

การประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งปฏิทินการจัดการประชุมให้ทุนไป น..

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับ ข้..

วช. เปิดรับ ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบ 2563

ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ข้อเสนอทุนวิจัยแล..

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย”

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ..