ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ลูกปลา นักวิจัยดีเด่น ’62 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เกวลิน อังคณานนท์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาระบบสารสน..

นักวิจัย มรส. นำเสนองานวิจัยบนเวที GMSARN International Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนา..

การประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งปฏิทินการจัดการประชุมให้ทุนไป น..