ข่าวงานวิจัย

ปชส. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ” นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)” ณ มรภ.เทพสตรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดปร..

หน่วยวิจัย วจก. แนะนำ การเผยแพร่งานวิจัย และการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง ช่องทาง แนวทางก..

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย (บพท.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย..

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / วิจัย เ..