ข่าวงานวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2560

  ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภั..

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ป..

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ  [pdf]  

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน

  ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ..