ข่าวงานวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2560

  ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภั..

แบบเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  [pdf]   Download Best WordPress Themes Free Download

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ป..

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ  [pdf]   free onlin..

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน

  ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ..