ข่าวงานวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยใน..

ขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

{edocs}/document/mscnews/2014/prolong-extended-research-proposal.- budget-fiscal-year-2559.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด ขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมา..

ขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ดาวน์โหลด ขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [pdf]   Premium..

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2014

ดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหา..

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)”

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน &#..

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

1. การผลิตกล้วยหอมปลอดสารพิษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษ..