ข่าวงานวิจัย

หน่วยวิจัย วจก. แนะนำ การเผยแพร่งานวิจัย และการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง ช่องทาง แนวทางก..

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย (บพท.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย..

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / วิจัย เ..

แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว

  ดาวน์โหลด  แบบขออนุมัติดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว  [PDF] หรือที่หน้าเว็บไซต์  http://research.sru.a..

ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักวิจัย มรส. ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแสดงค..

แจ้งปฏิทินการจัดการประชุมพิจารณาให้ทุน นำเสนอผลงานวิจัย 2563

  ดาวน์โหลด  แจ้งปฏิทินการจัดการประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย 2563   [PDF] Free Download Word..