ข่าวงานวิจัย

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านการเลื่อนขั้น TCI 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการขับเคลื่อนขอ..

ปชส. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ” นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)” ณ มรภ.เทพสตรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดปร..

หน่วยวิจัย วจก. แนะนำ การเผยแพร่งานวิจัย และการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง ช่องทาง แนวทางก..