ข่าวงานวิจัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / วิจัย เ..

แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว

  ดาวน์โหลด  แบบขออนุมัติดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว  [PDF] หรือที่หน้าเว็บไซต์  http://research.sru.a..

ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักวิจัย มรส. ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแสดงค..

แจ้งปฏิทินการจัดการประชุมพิจารณาให้ทุน นำเสนอผลงานวิจัย 2563

  ดาวน์โหลด  แจ้งปฏิทินการจัดการประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย 2563   [PDF] Download WordPress..

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ลูกปลา นักวิจัยดีเด่น ’62 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เกวลิน อังคณานนท์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาระบบสารสน..

นักวิจัย มรส. นำเสนองานวิจัยบนเวที GMSARN International Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนา..