ข่าวงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจา..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ และบัณฑิตศึกษา “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17″

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ และบัณฑิตศึกษา “ราชภัฏสุรา..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  ดาวน์โหลดไฟล์:  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิ..

ประชาสัมพันธ์การส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลประกอบการเข้ารับการพิจารณารางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีฯ ประจำปี 2565

  ดาวน์โหลดไฟล์:   การส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลประกอบการเข้ารับการพิจารณารางวัล..

ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2565

  ดาวน์โหลด   ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ..