ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เนื่องจากในปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นผลให้ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานสาขาต่างๆ มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาคณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยดำเนินเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ดังนี้