ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เนื่องจากในขณะนั้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นผลให้ตลาดแรงงานมีความต้องการแAรงงานสาขาต่างๆ มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา คณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยดำเนินเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน และมีพัฒนาการเรื่อยมาปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ สามารถนำไปประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน หลักสูตรที่เปิดใช้ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 11 หลักสูตร