เบอร์โทรฯ ติดต่อภายในคณะ (IP PHONE)

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผูัช่วยคณบดี
หัวหน้าสำนักงาน
งานธุรการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานสหกิจศึกษา
งานพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
งานพัสดุ อาคารและสถานที่
งานแผนและงบประมาณ
งานวิชาการ
งานวิจัยและวารสาร
งานจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ
งานกิจการนักศึกษา

เบอร์โทร
1309
1398
1397
1396
1393

1309
1300
1301
1302
1395
1303
1304
1305
1310
1313
1392
1395

สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน/การเงินและการลงทุน
การจัดการโลจิสติกส์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
นิเทศศาสตร์ ชั้น 2
นิเทศศาสตร์ ชั้น 4
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจดิจิทัล
ธุรกิจเกษตร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจอาหาร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

เบอร์โทร
1320
1326
1330
1332
1333
1340
1350
1353
1370
1376
1380
1360

อื่นๆ
ห้องสโมสรนักศึกษา
ห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร

เบอร์โทร