คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

congrut-assoc-prof-dr-nantawan-cha

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.