“นักการตลาดฉลาดวางแผนเป็น ปิดจ๊อบได้ทุกการขาย”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :    Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Business Administration)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู้ และบูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยี ทักษะชีวิตจนนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบการบน พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 3.5 ปี ฝึกงาน 1 ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปประยุกดีใช้งานได้
 • ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผู้นำ และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม โดยปราศจากข้อขัดแย้ง

ชั้นปี 2

 • มีความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้การตลาดแบบดิจิทัลได้
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและกำหนดช่องทางการตลาดได้
 • มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์

ชั้นปี 3

 • สามารถใช้ความรู้ทางการตลาดเพื่อไปพัฒนาบุคลากรในตลาตแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • สามารถออกแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้กับร้านค้าปลีกรายย่อยได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหา
 • มีทักษะต้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา

ชั้นปี 4

 • สามารถทำการวิจัยตลาด เขียนแผนการตลาต
 • สามารถพัฒนา E- Marketplace เพื่อปฏิบัติการธุรกิจออนไลน์ สร้างโอกาสในการขายให้กับสินค้า ชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • มีความพร้อมในการเป็น Start up
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. บุคลากรด้านการตลาด
2. นักการขาย
3. นักวิเคราะห์ทางการตลาด
4. ผู้จัดการทางการตลาด
5. ผู้ช่วยนักวิจัยทางการตลาด
6. ผู้ประกอบการ
7. เจ้าพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน