“รู้เขา รู้เรา รู้งาน บริหารจัดการคนอย่างมืออาชีพ”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :    Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Business Administration)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู้ และบูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยี ทักษะชีวิตจนนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบการบน พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 3.5 ปี ฝึกงาน 1 ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลการเรียนรู้

ชั้นปี 1

 • มีความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพในการทำงาน และทักษะการสื่อสาร
 • มีทักษะการใช้ MS office เบื้องต้น และการนำเสนอ
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการสรรหา และคัดเลือก
 • ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผู้นำ และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม โดยปราศจากข้อขัดแย้ง

ชั้นปี 2

 • มีความรู้ด้านการบริหารค่าตอบแทน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
 • มึทักษะการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
 • มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

ชั้นปี 3

 • มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
 • มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ และด้านการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะการใช้ MS office สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการนำความรู้ในศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้
 • มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาได้

ชั้นปี 4

 • มีความรู้การพัฒนาองค์กร
 • มีความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะการใช้เทคโนโลยีติจิทัสสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะการคิดเชิงบรูณาการ
 • มีทักษะการนำความรู้ในศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
 • มีจิตสำนึกสาธารณะ และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ผู้ช่วยนักวิจัยทรัพยากรมนุษย์
5. นักวิจัยทรัพยากรมนุษย์
6. เจ้าพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน