“ต่อให้งานต้องใช้ Skill แค่ไหน เราจัดการได้หมด”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :    Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Business Administration)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู้ และบูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยี ทักษะชีวิตจนนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบการบน พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ทำไมต้องเลือกเรียนที่เรา

 1. รูปแบบการเรียนทฤษฎี 3 ปี ฝึกงาน 1 ปี
 2. เปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลท้องถิ่น(กศ.บท.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขั้นไป (หลักสูตรยอดนิยม)

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1

 • มีความรู้พื้นฐานและแนวความคิดรวบยอดของหลักสูตรการบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และทักษะต้านภาษาอังกฤษหรือทักษะภาษาอื่นที่สนใจ
 • มีความสามารถในการปฏิบัติงานสำนักงานชั้นพื้นฐาน ไต้แก่ พิมพ์ไทย พิมพ์อังกฤษ พิมพ์รายงาน สืบค้นข้อมูล
 • มีความสามารถในการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผู้นำ และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม โดยปราศจากข้อขัตแย้ง

ชั้นปี 2

 • มีความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานสำนักงานระตับกลาง โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การร่างหนังสือโต้ตอบ การพิมพ์เอกสาร จตหมาย หนังสือราชการและธุรกิจ
 • นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ในศาสตร์ต้านบริหารธุรกิจและสามารถจัตการองค์ความรู้ใด้
 • มีทักษะในการคิดและแยกแยะกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติงาน
 • มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

ชั้นปี 3

 • สามารถรวบรวมข้อมูลจนถึงระดับที่สามารถสังเคราะห์งานและสรุปผล
 • สามารถสังเคราะห์โดยแยกแยะเปรียบเทียบแต่ละชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถนำความรู้ในสาขาการจัดการทั่วไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
 • สามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารเงินทุนการตลาด การจัดการพัสดุ การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลังไต้อย่างเหมาะสมในเชิงการนำไปใช้งาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะด้านการคิดวิเศราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้
 • มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา

ชั้นปึ 4

 • สามารถนำผลการปฏิบัติงานในศาสตร์บริหารธุรกิจไปปฏิบัติงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ สร้างสรรค์วิธีคิดเชิงบวก บูรณาการวิธีคิดของตนเองกับการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้
 • สามารถนำวิธีคิดของการทำงานที่เกิดจากความคิดของตนเองไปแก้ปัญหาไต้ ทั้งในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและปัญหาที่เป็นข้อผิตพลาตจากแผนการปฏิบัติงานได้
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. บุคลากรประจำสำนักงาน
2. บุคลากรด้านพัสดุ
3. บุคลากรด้านการบริหาร
4. ผู้จัดการทั่วไป
5. นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
6. ผู้ช่วยนักวิจัย
7. ผู้ประกอบการ
8. เจ้าพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน